Roczny plan pracy 2019/2020

Roczny plan pracy Przedszkola nr 371 na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59) art. 70 ust. 1 pkt 1 i, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 82 ust. 2
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 • Statut Przedszkola

Plan pracy został opracowany na podstawie:

 • Treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 • Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
 • Wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019.
 • Treści zawartych w przyjętej koncepcji pracy przedszkola.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok w roku szkolnym 2019/2020:

 • Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 • Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Wnioski i rekomendacje dyrektora ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019:

 • Wykorzystywać do zajęć tablicę interaktywną i magiczny dywan w sposób świadomy wykorzystując ich wartości edukacyjne.
 • Prowadząc obserwacje pedagogiczne należy monitorować efekty na tle grupy.
 • Należy wykorzystywać i wdrażać do pracy z dziećmi wiedzę i umiejętności nabyte na szkoleniach ( Kraina Muzyki, Bum, bum rurki, Tablica interaktywna).

Zadania:

 1. Wprowadzanie dziecka w świat wartości – wychowanie obywatelskie i patriotyczne – „Przedszkole Małych Patriotów”.
 2. Wychowanie przez czytanie- rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności".
 3. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Rozwijanie kompetencji matematycznych w wieku przedszkolnym.

Wprowadzanie dziecka w świat wartości – wychowanie obywatelskie i patriotyczne – „Przedszkole Małych Patriotów”

* Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej – patriotyzm narodowy, patriotyzm lokalny – moja miejscowość. * Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych. * Kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej)

* Kształtowanie szacunku dla własnego miasta i państwa. * Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji. * Wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. * Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych. * Wdrażanie odpowiedniego zachowania i postawy w czasie uroczystości przedszkolnych i państwowych. * Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych. * Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola i w ogrodzie. * Zapoznanie z drogą ewakuacyjną oraz z zasadami ewakuacji. * Kształtowanie szacunku do samego siebie, umiejętności społecznych – empatia, wrażliwość moralna, umiejętność współdziałania.

rodzaj zadaniaterminyosoba odpowiedzialnauwagi
Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach- ustalenie z dziećmi ich praw i obowiązków - w powiązaniu z poznawanymi wartościami. Wykorzystanie materiałów ze szkolenia ,,Dyscyplina bez nakazów”wrzesień w ciągu rokunauczycielki grup
Zorganizowanie spotkań ze Strażą Pożarną, policjantem, ratownikiem medycznym.w ciągu roku wg planów
Przeprowadzenie próbnego alarmu i ewakuacji przedszkola.wrzesieńdyrektor, K.Z.
Realizacja programów: ,,Więcej wiem mniej choruję” ,,Czyste powietrze wokół nas” ,,Wyraźni na drodze” ,,Aquafresh”według planówM.Puciłowska
Udział w akcjach społecznych i charytatywnych ( Pola Nadziei, Góra Grosza, Dzień kundelka).według planów październikkoordynator H. Ś. M.P.
Prowadzenie zajęć i zabaw, zapoznanie z własną miejscowością, miejscami charakterystycznymi, instytucjami lokalnymi – organizowanie spacerów i wycieczek.w ciągu całego rokudyrektor nauczycielki grup
Realizacja tematu „ Moje miasto, mój region”: * mapa Polski, Warszawa na mapie, * herb, pochodzenie nazwy, * poznanie historii miasta, ważnych obiektów, - Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Starówka, Pałac Prezydencki, Sejm, Urząd Dzielnicy Bemowo.w ciągu całego roku wg planówH. Ś. M. P. dyrektor
Realizacja tematu „Piękna nasza Polska cała”: * przedstawienie dzieciom różnorodności geograficznej Polski (morze, góry, pojezierza, niziny, rzeki), * zapoznanie z granicami kraju, najważniejszymi rzekami, umiejscowienie stolicy, * nauka czytania symboli na mapie, znaczenie kolorystyki, * udział w akcji wymiana pocztówkowa.w ciągu całego rokunauczycielki grup
Poznawanie polskich tradycji ludowych związanych z obchodzeniem świąt: Wielkanocnych, Bożego Narodzenia. (Jasełka, konkurs plastyczny( „Wielkanocna ozdoba”).XII – 2019 IV 2020nauczycielki grup
Prowadzenie zajęć i zabaw umożliwiających: * poznanie historii powstania państwa polskiego, * poznanie legend o niektórych miastach polskich, * poznanie ludzi, którzy byli sławnymi Polakami, * rozumienie znaczenia barw narodowych i godła państwowego,w ciągu całego roku wg planównauczycielki grup
Nauka oraz słuchanie tradycyjnych pieśni ludowych, patriotycznych, regionalnych, (w tym obowiązkowo nauka „Mazurka Dąbrowskiego”).
Zorganizowanie poranków patriotycznych: * 11 listopada, * 3 maja.11-2019 05-2020K. Z.
Zorganizowanie w każdej grupie kącików regionalnych i patriotycznych.w ciągu całego roku, wg planównauczycielki grup
Zorganizowanie spotkania z żołnierzem polskim. Nawiązanie współpracy z Wojskową Akademią Techniczną.w ciągu całego roku, wg planówDyrektor
Kontynuacja współpracy z Domem Emeryta Wojskowegowg planów listopad ,styczeJ.P.
Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moja Ojczyzna”H.Ś.
Zorganizowanie przeglądu recytatorskiego „Wiersze polskich autorów”05-2020J. P.

Wychowanie przez czytanie - rozbudzanie u dzieci zainteresowań książką, jako źródłem wiedzy i przyjemności

1. Rozwijanie czytelniczych kompetencji i upowszechnianie czytelnictwa. 2. Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą i polskimi autorami tworzącymi dla dzieci. 3. Pobudzenie i pogłębianie motywacji dzieci do nauki czytania.

1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury. 2. Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek. 3. Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy. 4. Budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne i wycieczki oraz atrakcyjne kąciki książek w salach przedszkolnych. 5. Zapoznanie dzieci z biblioteką i czytelnią, oraz z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni. 6. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi. 7. Zaspokajanie ciekawości i potrzeby poznawania świata poprzez obcowanie z literaturą dziecięcą. 8. Wprowadzanie dziecka w świat pozytywnych wartości: prawda, dobro, miłość i piękno. 9. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności dla zrozumienia tekstu. 10. Wszechstronny rozwój dziecka poprzez kontakt ze sztuką plastyczną i teatrem.

rodzaj zadaniaterminyosoba odpowiedzialnauwagi
Promowanie polskiej literatury, czystości mowy potocznej i rozwijanie zainteresowań czytelniczych podczas kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i w tym celu organizowanie w grupach: * wprowadzenie zwyczaju " czas na książkę" - codzienne czytanie książek w określonych porach dnia, * poranków czytelniczych „Czytanie przed śniadaniem”, * relaksu z bajką po obiedzie „Polskie bajki i legendy”, * głośne czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej przez nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości, * wykorzystanie w pracy z dziećmi bajek relaksacyjnych i terapeutycznych jako przeciwdziałanie agresji.w ciągu całego roku, wg planównauczycielki grupbrak
Podczas zebrań z rodzicami i kontaktów indywidualnych zachęcanie rodziców do udziału w akcji głośnego czytania dzieciom.w ciągu całego roku,nauczycielki grup przy współpracy rodzicówbrak
Systematyczna współpraca z Osiedlową Biblioteką dla dzieci i dorosłych – kształtowanie czytelniczych postaw u dzieci poprzez udział w zajęciach bibliotecznych.wg planównauczycielki grupbrak
„Dzień Bibliotekarza” – przygotowanie laurek i złożenie życzeń.05-2020koordynator współpracy z bibliotekąbrak
Zorganizowanie wycieczek: * do drukarni, * do księgarni.w ciągu całego rokunauczycielki grupbrak
Udział w akcji: zaczytani org.majJ.P.brak
Kontynuacja projektu „Zaplątani w książki”M.P.brak
Zajęcia otwarte z rodzicami: quiz wiedzy – „W krainie bajki”.wg planu współpracy z rodzicaminauczycielki grupbrak
Wprowadzenie „Kodeksu Czytelnika” - zasad korzystania z książek, zachowania się w bibliotece, księgarni i kąciku książek.w ciągu całego rokunauczycielki grupbrak
Comiesięczne spotkania z teatrem w przedszkolu- zapoznanie dzieci z różnymi formami sztuki aktorskiej.w ciągu całego roku,dyrektor, nauczycielki grupbrak
Zorganizowanie przedstawienia przez rodziców i nauczycieli dla dzieci.06-2020dyrektor, nauczycielki grupbrak
Zorganizowanie Balu Karnawałowego pod hasłem " W krainie baśni i 1001 nocy”.luty 2020 r.dyrektor, nauczycielki grup
Zorganizowanie konkursu logopedycznego.nauczyciel logopeda K.G.brak

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Rozwijanie kompetencji matematycznych w wieku przedszkolnym

1. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. 2. Kształtowanie odporności emocjonalnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym. 3. Realizacja programu w „Krainie muzyki”.

1. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację metody " Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w poszczególnych grupach wiekowych dzieci. 2. Stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu. 3. Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania, odwzorowywania. 4. Klasyfikacja przedmiotów według różnych cech: kolor, kształt, wielkość. 5. Umiejętność tworzenia schematów matematycznych, przestrzennych konstrukcji, zbiorów. 6. Organizowanie zabaw ruchowych, muzycznych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki. 7. Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej. 8. Nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej. 9. Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu. 10. Stworzenie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy. 11. Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

rodzaj zadaniaterminyosoba odpowiedzialnauwagi
Urządzenie kącika matematycznego (waga, miarki, liczmany, figury geometryczne, elementy do układania ciągu rosnącego i malejącego, gry matematyczno- dydaktyczne).w ciągu całego roku,
Realizacja metody Gruszczyk-Kolczyńskiej : 1. Organizowanie ćwiczeń i zabaw w oparciu o znajomość schematu własnego ciała poprzez ustalenie położenia przedmiotów. 2. " W krainie kolorowych kółek"- organizowanie zajęć plastycznych, w których wyjściem do działań jest symbol graficzny- koło (origami płaskie). 3. Zabawy ruchowe, muzyczne w połączeniu z pojęciami z zakresu …….. 4. Kształtowanie pojęcia miary- porównywanie i szacowanie (dłuższy- krótszy; wyższy- niższy). Zaznajamianie dzieci z możliwością dokonywania pomiarów tzw. "naturalną miara" (długość kroków,, stopy, rozpiętość palców) oraz wspólną np. ( skakanka, klocek, ołówek, patyk) w zajęciach ruchowych na świeżym powietrzu. 5. Rozwijanie myślenia matematycznego u dzieci podczas poznawania świata roślin, zwierząt i zjawisk przyrodniczych - spacery i wycieczki w różne środowiska. 6. Korzystanie z różnorodnych narzędzi pracy i przyrządów do rozwiązywania zadań matematycznych i rozwijanie logicznego myślenia dzieci. 7. Zabawy badawcze z wodą i z piaskiem- samodzielne eksperymentowanie, porównywanie, ocenianie pojemności.w ciągu całego rokunauczycielki grupbrak
Prowadzenie zajęć metodą Doroty Dziamskiej.w ciągu całego rokunauczycielki grup
Wykorzystanie tablicy interaktywnej i magicznego dywanu podczas pracy z dziećmi.w ciągu całego rokunauczycielki grupbrak
Kodowanie na dywanie.w ciągu całego rokunauczycielki grup
Zabawy badawcze przedszkolaka - samodzielne eksperymentowanie.w ciągu całego rokunauczycielki grupbrak
Dzień guzika.12-12-2019K.Z.brak
Realizacja Programu Edukacji Muzycznej Kraina Muzyki.według planównauczycielki grupbrak

Przyjęto uchwałą rady pedagogicznej w dniu 30. 08.2019r.