Praca Przedszkola Nr 371 od 18 maja


1. W okresie przejściowym związanym z ograniczeniem funkcjonowania placówki Przedszkole Nr 371 czynności opiekuńcze prowadzone będą w godzinach 7.30-17.30. Na terenie placówki przebywają wyłącznie pracownicy Przedszkola Nr 371 oraz wychowankowie.


2. Liczba grup oraz godziny pracy przedszkola dostosowywane będą do liczby pracowników pedagogicznych deklarujących możliwość wykonywania pracy na terenie placówki. Z uwagi na konieczność utworzenia grup mieszanych w placówce na czas pandemii nie organizuje się leżakowania.


3.Do przedszkola przyprowadzane są tylko i wyłącznie dzieci zdrowe.

·Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. ·Dzieci przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowi rodzice/opiekunowi prawni.


·*Rodzice/opiekunowie zaopatrują swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze z i do przedszkola (dla dzieci, które ukończyły 4 rok życia).

·*Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.


*W przypadku stwierdzenia u dziecka podwyższonej temperatury ciała (pow.37 stopni) w trybie pilnym zostanie ono odizolowane w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a rodzice zostaną wezwani do niezwłocznego odebrania dziecka z placówki. Na dokumencie umieszczają również aktualne numery do szybkiego kontaktu. Dokument dostarczają do przedszkola w dniu 18 maja w momencie przyprowadzenia dziecka.


·*Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z rodzin będących na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.


4.Rodzice/prawni opiekunowie nie wchodzą razem z dziećmi do szatni- wchodzą jedynie na teren placu zabaw pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności- osłony ust, nosa, stosowaniu rękawiczek jednorazowych.


·*Rodzice/opiekunowie przekazują dziecko wyznaczonemu pracownikowi placówki z zachowaniem dystansu społecznego min.2 metrów.


·*Odbiór dzieci odbywa się również na terenie placu zabaw- rodzice/opiekunowie zgłaszają domofonem odbiór dziecka, wyznaczony pracownik wyprowadza dziecko na teren placu zabaw z zachowaniem wszelkich zalecanych warunków bezpieczeństwa.