Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 371 W WARSZAWIE UL. LENCEWICZA 5

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019r. Nr 1457 z późń. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6, poz.69).
  • Statut Przedszkola nr 371 w Warszawie.
  • Konwencja Praw Dziecka.

§ 1

Postanowienia ogólne

$11. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania z przedszkola oraz określenia odpowiedzialności Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

§ 2

Przyprowadzanie dzieci

$11. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie.

$12. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są od godziny 6.30 przez rodziców/opiekunów.

$13. Rodzice/opiekunowie rozbierają dziecko w szatni.

$14. Rodzice/opiekunowie wprowadzają dziecko do sali, powierzając pod opiekę nauczycielce grupy.

$15. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do Sali.

$16. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.

$17. Nauczycielka odbierając dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

$18. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

$19. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

§ 3

Odbieranie dzieci

$11. Dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin można odbierać od godz. 1300.

$12. Dzieci przebywające w przedszkolu cały dzień należy odebrać do godz. 1730.

$13. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.

$14. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców

i złożone u nauczycielek w grupie w teczce „Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w grupie …” (wzór upoważnienia stanowi załącznik do procedury).

$15. Pisemne upoważnienie jest składane na początku każdego roku szkolnego

i obowiązuje przez cały rok szkolny.

$16. Dziecko nie będzie wydawane osobom niepełnoletnim.

$17. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

$18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego

z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

$19. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.

$110.Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola

w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma obowiązek poinformować

o zdarzeniu dyrektora placówki.

$111.Dyrektor wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.

$112.W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna

w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

$113.Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur

w szatni okazać go.

$114.Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.

$115.W przypadku pozostania rodzica/opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.

$116.W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji.

$117.W przypadku, gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce.

$118.Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciele.

$119.Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.

$120.Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

$121.Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie www w celu szczegółowego zapoznania się.

Procedura przyjęta do realizacji w Przedszkolu nr 371 przez Radę Pedagogiczną

w dniu 30 sierpnia 2013 r. zarządzeniem Dyrektora nr 1/2013.